Pomiary okresowe instalacji elektrycznej.

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych, które obejmują:
- sprawdzenie ciągłość przewodów
- impedancja pętli zwarcia
- rezystancja izolacji przewodów
- rezystancja izolacji podłóg i ścian
- sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych RCD
- pomiary kabli sterowniczych oraz elektroenergetycznych
- sprawdzenie kierunku wirowania faz
- pomiary prądów upływu
- pomiar poboru prądu
- pomiary rezystancji uzwojeń silników elektrycznych
- pomiary zakończone sporządzeniem protokołu z wynikami pomiarów


Jakość energii.

W przypadku problemów w zasilaniu energią elektryczną przeprowadzamy szczegółowe pomiary w celu znalezienia przyczyn zakłóceń.
Weryfikujemy jakość energii elektrycznej dostarczanej z sieci dystrybucyjnej do odbiorcy. Sprawdzamy wpływ poszczególnych odbiorników na zakłócenia w systemie elektrycznym. W ramach analizy jakościowej zasilania elektrycznego przeprowadzamy kontrole:

  • obciążenia – sprawdzenie pojemności układu elektrycznego przed dodaniem obciążeń oraz pod obciążeniem
  • poboru mocy – kontrola poboru energii przed i po dokonaniu zmian w instalacji
  • harmonicznych –które mogą spowodować uszkodzenie lub przerwę w pracy urządzeń o kluczowym znaczeniu
  • zdarzeń napięciowych – wychwytywanie spadków i skoków napięcia, które wywołują błędne ponowne uruchamianie urządzeń lub uciążliwe wyzwalanie wyłączników układu.


Instalacje odgromowe.

Wykonujemy pomiary instalacji odgromowych, które obejmują:
- pomiary całej instalacji
- kontrola i pomiary zwodów
- kontrola i pomiary złącz instalacji
- kontrola i pomiary przewodów odprowadzających
- sprawdzenie stanu uziomów
- pomiary wszystkich uziomów
- analiza stanu instalacji na podstwaie uzyskanych wyników, potwierdzona stosownym protokołem.


Audyty energetyczne.

Audyt energetyczny jest to opracowanie ekspertyzy majacej na celu określenie zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięć termomodernizacyjnych jak najbardziej optymalnych zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii. Tym samym prowadzi on do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez budynki oraz ograniczenia strat ciepła w sieciach ciepłowniczych i rurociągach przesyłowych, zmniejszenia zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie w źródłach ciepła.

Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem w przypadku otrzymania srodków finansowych z WFOŚ, do uzyskania premii termomodernizacyjnej, dofinansowania ze zródel UE czy innego kredytu komercyjnego.


Natężenie oraz jakość oświetlenia.

Wykonujemy badania oświetlenia elektrycznego. Należą do czynności, które często towarzyszą pomiarom ochronnym instalacji elektrycznej. 

Badanie oświetlenia powinno być przeprowadzone po wykonaniu nowej instalacji, okresowo co 5 lat lub w przypadku gdy istnieja uzasadnione wątpliwości czy spełnione sa wymagania normy.

Badanie oświetlenia, które wykonujemy obejmuje kilka parametrów:

  • badanie natężenia oświetlenia
  • sprawdzenie olśnienia
  • sprawdzenie wskaźnika barw
  • sprawdzenie iluminacji opraw świetlnych

Pomiar natężenia oświetlenia jest to gęstość powierzchniowa strumienia świetlnego padajacego na dana powierzchnie otaczajacą dany punkt wyrażoną w luksach.

Olśnienie jest doznaniem wywołanym przez jaskrawe powierzchnie występujące w polu widzenia i może mieć wpływ na zmęczenie oka. Ze względu na skutki mozemy wyróżnić następujace rodzaje olśnienia:

- przeszkadzające- zmniejsza zdolność widzenia na bardzo krótki, ale zauważalnyczs bez wywołania uczucia przykrości,

- przykre- wywołujace uczucie przykrości, niewygody i rozdrażnienia oraz wpływajace na brak koncentracji bez zmniejszenia zdolności widzenia,

- oślepiajace- olśnienie tak silne, że przez pewien zauważalny czas żaden przedmiot nie może być spostrzeżony. Jest to skrajny przykład olśnienia przeszkadzajacego.

Ważne jest, że ograniczenie olśnienia mozna ograniczyć poprzez zastosowanie odpowiednich prostych zabiegów.

Właściwości oddawania barw przez źródła światła charakteryzuja się tzw. ogólnym wskaźnikiem oddawania barw. Maksymalna możliwa wartość tego wskaźnika wynosi 100. Przyjmuję się ją dla światła dziennego i większości źródeł żarowych.Wrtości zbliżone do 100 charakteryzuja najlepsze właściwości oddawania barw.

Luminację można określić jako fizyczną miarę jaskrawości.Jest to strumień świetlny docierajacy do oka obserwatora w sposób bezpośredni lub pośredni-poprzez dobicie.

© copyright PGTECHNIK 2015